Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
18.03.2020
Zverejnený v OV č.:
54/2020
Dlžník:
Jozef Suja IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 962 04 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka správca dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku:

 

Hnuteľné veci:

p.č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

1.

Motorové vozidlo FIAT PUNTO 55 176AQ55A01C, EVČ: DT971AF, VIN: ZFA17600004720768, rok výroby 2002.

Vozidlo je v zlom technickom stave, je nepojazdné a správca nedisponuje dokladmi ani kľúčmi od motorového vozidla.

10.03.2020

§ 167h ZKR majetok podliehajúci konkurzu

100,- EUR

 

V Banskej Bystrici, dňa 13.03.2020

 

JUDr. Marián Pataj, správca