Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/242/2019

(FO) Hícová Anežka (01.06.1935)

239 , 93504 Devičany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
18.03.2020
Zverejnený v OV č.:
54/2020
Dlžník:
Anežka Hícová IČO 01.06.1935, , Devičany 239, 935 04 Devičany,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/242/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/242/2019 S1676
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Správca dlžníka Anežka Hícová, nar. 01.06.1935, bytom č. 239, 935 04 Devičany (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 13.03.2020

JUDr. Marián Dobiš, správca