(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.03.2020
Zverejnený v OV č.:
55/2020
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o výsledku dražby

V zmysle ustanovení § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

 

Označenie dražobníka :

JUDr. Lenka Ivanová, správca

IČO :

51 443 384

Sídlo:

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Zn. správcu:

S 1811

/ďalej len „Dražobník“/

 

Označenie navrhovateľa dražby:

JUDr. Lenka Ivanová, správca

So sídlom:

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

IČO:

51 443 384

Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1811

Správca dlžníka: 

Ladislav Bašternák, nar. 07.09.1972, trvale bytom Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava (ďalej aj len „dlžník“)

/ďalej len „Navrhovateľ“/

 

Miesto konania dražby:

Hotel Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava

Dátum konania dražby:

16.03.2020

Čas otvorenia dražby:

11:00 hod.

Dražba:

Prvé kolo dražby

 

Licitátor:

JUDr. Lenka Ivanová, správca

Sídlo:

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Zn. správcu

S 1811

 

 

 

 

 

 

Predmet dražby:

 

Súpisová zložka č.

Popis nehnuteľného majetku

1

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR- 4izbový byt č. 4- C nachádzajúci sa na 4. poschodí Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1 (ďalej aj len ako „dom“), na pozemku parc. reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1,  trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 37764/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

2

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. PS1- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24  m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91  m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1716/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. PS2- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

4

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR– nebytový priestor č. PS3- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

5

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR– nebytový priestor č. PS4- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

6

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. 2D, nachádzajúci sa na -2. poschodí Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3- ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6- ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1- trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6- trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 556/1040234 k celku nehnuteľnosti.

ďalej spolu aj ako ,,nehnuteľnosti“ alebo „predmet dražby“) zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty Úpadcu (zverejnený dňa 25.7.2019 v Obchodnom vestníku č. 142/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení hodnoty majetku zverejnené v OV č. 20/2020 dňa 30.01.2020). Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, dražené spolu ako súbor nehnuteľností.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Opis a stav predmetu dražby

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava, obec Bratislava- mestská časť Staré Mesto. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Radvanskej ulici č. 1, v 6- podlažnej polyfunkčnej budove v „komplexe Bonaparte“ s dvomi podzemnými podlažiami a štyrmi nadzemnými podlažiami (ďalej aj ako „dom“ alebo „budova“). Dom bol odovzdaný do užívania v roku 2011. Budova je hlavne rezidenčný projekt, no nachádzajú sa v nej aj nebytové priestory. Prístup k objektu je z verejnej komunikácie. Základová doska, stĺpy, stropy, steny a schody budovy sú železobetónové monolitické. Objekt je zastrešený plochou strechou s hydroizolačnou vrstvou, zateplením a štrkovým zásypom. Fasáda je tvorená obkladovým materiálom Alucobond, ktorý je skombinovaný s obkladom z prírodného kameňa.

V spoločných priestoroch sú vnútorné omietky vápennocementové hladké, opatrené maľbou. Povrch podláh v spoločných priestoroch tvoria veľkoformátové kamenné platne. Okná v spoločných priestoroch sú hliníkové, vstupné dvere oceľovohliníkové. Vykurovanie, ohrev TÚV a vzduchotechnika v objekte sú centrálne, technológia sa nachádza v podzemných podlažiach. V suterénnych podlažiach sa nachádzajú garážové boxy uzavreté segmentovými bránami s vjazdom cez spoločné brány. Rozmery státí sú nadštandardné ( šírka min. 2,75 m). Objekt je vybavený výťahmi. Vstup do objektu je cez vstupnú halu s recepciou s 24 hod. strážnou službou.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu, spoluvlastnícky podiel je 37764/1040234.

Spoločnými časťami domu sú hlavne základy domu, strechy, obvodové múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, priečelia, vchody, schodiská, chodby, predsiene, haly, závetria a pod..

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové prípojky, odpadové stúpačky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, elektrický vrátnik vrátane rozvodov a pod..

Príslušenstvo domu je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu a pritom nie je stavebnou súčasťou bytového domu.

Predmetný byt č. 4-C sa nachádza na 4. podlaží, pozostáva z obývacej veľkopriestorovej haly s kuchyňou a jedálenským kútom, spálne, dvoch izieb, chodby, dvoch kúpeľní, dvoch šatníkov, špajze, práčovne so sušiarňou (technickej miestnosti). Celková výmera podlahovej plochy bytu je 377,64 m². K bytu patria dve veľkoplošné terasy s výhľadom na mesto, výmera terás je 111,02 m², pričom táto sa do podlahovej plochy bytu nezapočítava. Povrchy podláh v obývacej hale s kuchyňou, v chodbe a hygienických zariadeniach sú tvorené veľkorozmerovými platňami z prírodného kameňa. V spálni sú na podlahe veľkoplošné drevené parkety. Chýbajú podlahové krytiny v dvoch izbách. Steny a stropy obytných miestností sú upravené stierkovou omietkou, ktorá je opatrená maľbou, v niektorých miestnostiach tapetami. V hygienických zariadeniach je vyhotovený obklad stien platňami z prírodného kameňa. Stropy sú sadrokartónové so zapustenými svietidlami. Vstupné dvere sú drevené, bezpečnostné. Okná a posuvné balkónové dvere sú hliníkové na celú výšku miestností. Vykurovanie bytu je z centrálnej kotolne, je podlahové, teplovodné s reguláciou teploty v byte. Ohrev TÚV je centrálny. V byte je nainštalovaná vzduchotechnika, prieduchy sú zaústené do podhľadov. Rozvody elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže sú pod omietkou. Byt je zabezpečený zabezpečovacím zariadením. V obývacej miestnosti sa nachádza neobložené krbové teleso. Byt je bez zariaďovacích predmetov, interiérových dverí, armatúr a kuchynskej linky. Terasa je vydláždená kamennými doskami, nachádza sa tu pestovaný trávnik. Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný, Bytový dom a byt sú vo veľmi dobrom stavebnotechnickom stave, vyžaduje sa dozariadenie bytu.

Garáž č. PS1 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS2, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. V garáži sa nachádza WC, sprcha a umývadlo. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 17,16 m².

Garáž č. PS2 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS1, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

Garáž č. PS3 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS4, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

Garáž č. PS4 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS3, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

V garážach je zavedená svetelná elektroinštalácia.

Nebytový priestor- skladový priestor č. 2D sa nachádza na -2.p., je oddelený stenami, uzavretý dverami. Podlaha je z dosiek z prírodného kameňa. Podlahová plocha je 5,56 m².

Pozemky- zapísané na LV č. 5701 v okrese Bratislava, obec Bratislava, mestská časť Staré Mesto, na ulici Radvanská. Pozemok parc. č. 1744/5 je zastavaný polyfunkčným objektom so súp. č. 7603. Na pozemku parc. č. 1743/3, 1743/6, 1744/1, 1744/6 sa nachádzajú vonkajšie úpravy. Pozemok je mierne svahovitý, prístup je z ulice Radvanskej, Riznerovej a ulice Medzierka. Pripojenie je možné na všetky inžinierske siete.

 

 

 

Označenie a opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:

Záložné práva: Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva;

Vecné bremená: Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená;

Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne nájomné práva. 

 

Zistená cena predmetu dražby:

  1. 1.543 392,44 EUR ( milión päťstoštyridsaťtritisíc tristodeväťdesiatdva EUR štyridsaťštyri centov) na súpisovú zložku majetku č. 1
  2. 30.735,35 EUR (tridsaťtisícsedemstotridsaťpäť EUR tridsaťpäť centov) na súpisovú zložku majetku č. 2
  3. 30.393,16 EUR (tridsaťtisíctristodeväťdesiattri EUR šestnásť centov) na súpisovú zložku majetku č. 3
  4. 27.832,20  EUR (dvadsaťsedemtisícosemstotridsaťdva EUR dvadsať centov) na súpisovú zložku majetku č. 4
  5. 27.832,20 EUR (dvadsaťsedemtisícosemstotridsaťdva EUR dvadsať centov) na súpisovú zložku majetku č. 5
  6. 9.333,16 EUR (deväťtisíctristotridsaťtri EUR šestnásť centov) na súpisovú zložku majetku č. 6

Celková cena/všeobecná hodnota predmetu dražby zaokrúhlene:  1.670.000 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiattisíc eur).

 

Spôsob zistenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností č. 10/2020 zo dňa 20.01.2020, vyhotovený znalcom  Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 912690.

Najnižšie podanie:

 1.670.000 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiattisíc eur).

Cena dosiahnutá vydražením:

Nebolo urobené ani najnižšie podanie

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3 až ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

 

Vydražiteľ:

Nebolo urobené ani najnižšie podanie, nakoľko dražby sa nezúčastnil žiaden účastník..

 

Osvedčenie dražby:

 

Priebeh dražby osvedčuje notárska zápisnica, ktorú spísal na dražbe prítomný notár JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská 2336/3, 811 08 Bratislava.

 

 

Námietky proti priebehu dražby:

Proti vykonanej dražbe neboli vznesené žiadne námietky.

 

 

Poučenie podľa § 21   ods. 2 až 6zákona          č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách  :

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V Bratislave, dňa 16.03.2020                                                                                                     

 

JUDr. Lenka Ivanová, správca