Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
19.03.2020
Zverejnený v OV č.:
55/2020
Dlžník:
Hrášek Vladimír IČO 13.11.1952, , M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1252/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1252/2019 S1925
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35776005

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 4.131,59 Eur doručená dňa 16.03.2020

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

 V Banskej Bystrici, dňa 16.03.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca