Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/32/2019

(FO) Gallová Katarína (23.02.1973)

Miestný úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierova 288/21 , 82705 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.03.2020
Zverejnený v OV č.:
55/2020
Dlžník:
Gallová Katarína IČO 23.02.1973, , Miestný úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierova 288/21, 82705 Bratislava,
Správca:
Mgr. Peter Arendacký , Železničiarska 13, 81104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/32/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/32/2019 S1535
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

Nehnuteľné veci

Súp. hodnota

1

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 558/1, orná pôda o výmere 11811 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1567

3937,00 €

2

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 559/1, orná pôda o výmere 2974 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1567

  991,33 €

3

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560/1, orná pôda o výmere 6780 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1567

2260,00 €

4

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1000/2, orná pôda o výmere 4010 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1567

1336,67 €

5

spoluvlastnícky podiel 1/12 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1673/102, orná pôda o výmere 126 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1566

    21,00 €

6

spoluvlastnícky podiel 1/12 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1675/1, orná pôda o výmere 4845 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1566

  807,50 €

7

spoluvlastnícky podiel 1/12 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1676/1, orná pôda o výmere 7085 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1566

1180,83 €

8

spoluvlastnícky podiel 1/12 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1674/1, orná pôda o výmere 3208 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1747

  534,67 €

9

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 460/2, orná pôda o výmere 6496 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

2156,33 €

10

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 461/2, orná pôda o výmere 7352 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

2450,67 €

11

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2180/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 263 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

    87,67 €

12

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2181/2, orná pôda o výmere 1777 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

  592,33 €

13

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2182/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 1413 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

  471,00 €

14

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2183/2, orná pôda o výmere 5448 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

1816,00 €

15

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2184/2, orná pôda o výmere 5287 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1478

1762,33 €

16

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 461/1, orná pôda o výmere 7754 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1292

2584,67 €

17

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2436, orná pôda o výmere 2341 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1292

  780,33 €

18

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 2437/2, orná pôda o výmere 12261 m2, k.ú. Abrahám LV č. 1292

4087,00 €

19

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1273, trvalé trávnaté porasty o výmere 2453 m2, k.ú. Abrahám LV č. 151

  817,67 €

20

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1274/100, orná pôda o výmere 542 m2, k.ú. Abrahám LV č. 151

  180,67 €

21

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1274/200, orná pôda o výmere 6500 m2, k.ú. Abrahám LV č. 151

2166,67 €

 

Hnuteľné veci

Súp. hodnota

22

Vyrovnací podiel za obchodný podiel v spoločnosti VOGEL couture s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 35 935 693

1,00 €