Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/964/2019

(FO) Bertóková Zdenka (28.11.1981)

Slovenská Ves 149 , 05902 Slovenská Ves,

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Zverejnený v OV č.:
56/2020
Dlžník:
Zdenka Bertóková IČO 28.11.1981, , Slovenská Ves 149, 059 02 Slovenská Ves,
Správca:
JUDr. Jozef Tarabčák , Hlavná 13, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/964/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/964/2019 S907
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca úpadcu Zdenka Bertóková, 059 02  Slovenská Ves 149, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.