Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/11/2020

(FO) Morvay Peter (21.08.1972)

Lesná 662, 95801 Partizánske

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Zverejnený v OV č.:
56/2020
Dlžník:
Peter Morvay IČO 21.08.1972, , Lesná 662/11, 958 01 Partizánske,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/11/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/11/2020 S445
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

 

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.03.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Morvay, nar. 21.08.1972, trvale bytom Lesná 662/11, 958 01 Partizánske, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/11/2020 zo dňa 21.01.2020 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Peter Morvay, nar. 21.08.1972, trvale bytom Lesná 662/11, 958 01 Partizánske, sp. zn.40OdK/11/2020 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca