Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/470/2019

(FO) Rendoš Štefan (19.07.1958)

Meteorová 1491, 05566 Košice-Nad jazerom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
23.03.2020
Zverejnený v OV č.:
57/2020
Dlžník:
Rendoš Štefan IČO 19.07.1958, , Meteorová 1491 / 5, 05566 Košice-Nad jazerom,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/470/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/470/2019 S1717
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 19.09.2019, sp. zn. 32OdK/470/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štefan Rendoš, narodený: 19.07.1958, bytom: Smolník 9, 055 66 Smolník. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 185/2019 dňa 25.09.2019, K085166.

Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu po splnení rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 18.03.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca