Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019

(FO) Trojan Peter (25.03.1955)

Štiavnička 211, 97681 Podbrezová

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.03.2020
Zverejnený v OV č.:
57/2020
Dlžník:
Peter Trojan IČO 25.03.1955, , Štiavnička 211 / 47, 97681 Podbrezová,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/228/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/228/2019 S1307
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

V konkurznej veci dlžníka Peter Trojan, nar. 25. 03. 1955, trvale bytom Štiavnička 211/47, 976 81 Podbrezová; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Trojan - POTRAVINY T&T, s miestom podnikania Štiavnička 570/58, 976 81 Podbrezová, IČO: 17 957 281, týmto oznamujem v zmysle § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zrušenie konkurzu z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku. 

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

správca