Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2020

(FO) Meliš Miroslav (23.11.1994)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
24.03.2020
Zverejnený v OV č.:
58/2020
Dlžník:
Miroslav Meliš IČO 23.11.1994, , - -, 951 12 Ivanka pri Nitre,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
23OdK/17/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/17/2020 S 1235
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 23OdK/17/2020 S 1235

 

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Miroslav Meliš, nar. 23.11.1994, bytom 951 12 Ivanka pri Nitre, t.č. 951 03 Čeľadice 424, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

 

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Opel Vectra, EČV: NR848IN, VIN: W0L0JBF19W1311941, farba: modrá metalíza, r.v. 1998

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: NR875IL, VIN: VF1BA0F0D14274052, farba:  červená metalíza tmavá, r.v. 1996

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: NR780DA, VIN: VF1BA0F0D1427405, farba: červená, r.v. 1997

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

 

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Dňa 18.3.2020 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

 

Správkyňa dlžníka Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 19.3.2020 o 10.00 hod. jednu obálku s ponukou:

   obálka, doručená dňa 12.3.2020 od odosielateľa Marie Melišová, bytom Ivanka pri Nitre, Ivanka pri Nitre 951 12, prechodný pobyt Hosťová 42, Hosťová 951 02, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Miroslav Meliš – NEOTVÁRAŤ“ označila ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali všetky požadované listiny, záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky a v určenej lehote zaplatil celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu v prospech účtu č.: SK48 1111 0000 0016 1627 3001, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Levice. Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového konania.

Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 90 eur.

            Jediná a teda najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie, v prípade, že žiadna oprávnená osoba podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení nevyužije svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.

 

V Leviciach dňa 19.3.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská

správca dlžníka