Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/122/2019

(FO) Jurišová Helena (04.02.1945)

Nábrežie A Hlinku 23 , 92001 Hlohovec

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.03.2020
Zverejnený v OV č.:
58/2020
Dlžník:
Helena Jurišová IČO 04.02.1945, , Nábrežie A Hlinku 23, 92001 Hlohovec,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/122/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/122/2019 S1939
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Helena Jurišová,  nar.: 04.02.1945, trvale bytom: Nábrežie A. Hlinku 136/23, 920 01 Hlohovec, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/122/2019, týmto oznamuje, že dňa 19.03.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 2/1 pohľadávku veriteľa: Marián Šintal, nar. 11.04.1970, trvale bytom: Modranská 849/59, 900 81 Šenkvice, vo výške 402,08 EUR, prihlásenú dňa 19.03.2020 po základnej prihlasovacej lehote.

V Gbeloch, dňa 19.03.2020

K/V insolvency, k.s., správca