Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/34/2020

(FO) Balázs Gabriel (26.02.1978)

Komárno , 94501 Komárno

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.03.2020
Zverejnený v OV č.:
58/2020
Dlžník:
Gabriel Balász IČO 26.02.1978, , Komárno 945 01, 945 01 Komárno,
Správca:
JUDr. Fadi Fardous , Štúrova 21, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/34/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/34/2020 S1316
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Gabriel Balász, nar. 26.02.1978, bytom 945 01 Komárno v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31OdK/34/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a/ bolo podané na predpísanom tlačive a

b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 19.03.2020

JUDr. Fadi Fardous, správca