Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
24.03.2020
Zverejnený v OV č.:
58/2020
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14. 8. 2019, sp. zn. 29OdK/153/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 3. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu: S1220, Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 21. 8. 2019 v Obchodnom vestníku 161/2019 pod č. zverejnenia K072996, s účinkami zverejnenia od dňa 22. 8. 2019.

I. Všeobecná časť

Dňa 24. 10. 2019 bol v Obchodnom vestníku 206/2019 pod č. zverejnenia K094024 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty v podobe:

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

súpisová hodnota

1

SR

Selice

Selice

1874

2518/14

E

zastavaná plocha a nádvorie

803

1/3

500,00 €

2

SR

Selice

Selice

1875

2518/15

E

záhrada

891

5/18

750,00 €

 

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

3

SR

Selice

Selice

1520

Perješ

818

rodinný dom

2518/1

5/18

3 330,00 €

V súlade s ustanovením § 167n ods. 1 v spojení s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) bolo oznámením o vyhlásení prvého kola ponukového konania v Obchodnom vestníku 211/2019 dňa 31. 10. 2019 vyhlásené prvé kolo na speňaženie súboru majetku dlžníka, súpisových zložiek majetku č. 1 až 3.

Zo speňaženia súpisových zložiek majetku 1 – 3 v prvom kole ponukového konania bola dosiahnutá suma spolu vo výške 1 146,00 €.

II. Rozvrhová časť

a) výťažok so speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 1 146,00 €,

b) náklady konkurzu: 484,99 €,

c) nepostihnuteľná hodnota obydlia: 0,- €,

d) prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné: 0,- €,

e) zostatok vo výške 661,01 € sa rozvrhne medzi prihlásených nezabezpečených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok:

č. pohľ.

veriteľ

prihlásené pohľadávky

zistené pohľadávky

pomer v %

výška uspokoj.

1

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, Bratislava

8 962,37 €

8 962,37 €

76,85%

508,00 €

2

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, Bratislava

2 248,01 €

2 248,01 €

19,28%

127,42 €

3

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé armády 954/7, Hradec Králové

451,49 €

451,49 €

3,87%

25,59 €

 

 

 

11 661,87 €

100,00 %

661,01 €

Podľa ustanovenia § 167u ods. 2 poslednej vety ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Na základe tejto skutočnosti bude od výšky uspokojenia veriteľa pri realizácii rozvrhu odpočítaná suma poplatku za každý prevod finančných prostriedkov na účet veriteľa vo výške 0,20 €.

Nitra 19. 3. 2020

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.