Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.03.2020
Zverejnený v OV č.:
59/2020
Dlžník:
Chotěborská Eva IČO 01.01.1947, , Obrancov mieru 6255/6, 07101 Michalovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/23/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/23/2020 S1566
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

 

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

Odôvodnenie:

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/23/2020 z 29.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok vyššie uvedeného úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2020 dňa 04.02.2020. 

VERITELIA

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili do konkurzu pohľadávky nasledovní veritelia:

  • Pohotovosť sro v celkovej sume 3151,01 Eur
  • Blackside, a.s. v celkovej sume 801,64 Eur

 

Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 21.03.2020

V dodatočnej lehote až do skončenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ.

 

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

 

SÚPIS MAJETKU

 

Súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku číslo 42/2020 dňa 02.03.2020

 

Do súpisu majetku som zapísal nasledovné súpisové zložky majetku, ktoré boli speňažené:

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1

Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.

Súpisová hodnota: 500,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 30.1.2020

Speňažená dňa: 05.03.2020

Výťažok zo speňaženia: 500,- Eur

Spôsob speňaženia: výzva na zaplatenie

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2

Peňažná hotovosť 50,- Eur, Úpadca na stretnutí so správcom vyhlásil, že má peňažnú hotovosť 50,- Eur.

Súpisová hodnota: 50,- Eur   

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 30.1.2020

Speňažená dňa 18.02.2020

Výťažok zo speňaženia 50,- Eur

Spôsob speňaženia: Výzva na úhradu

 

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 550,- Eur.

 

Náklady konkurzu boli spolu vo výške 560,- Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, paušálnej náhrady za vedenie kancelárie 60,- Eur v mesiaci február a marec 2020.

 

Šetrenia majetku

V zozname aktuálneho majetku dlžník neuviedol žiadny majetok. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník uviedol, že vlastnil vozilo Renault Megane Classic v hodnote 100,- Eur, EČV: MI 554CB, ktoré dal zošrotovať po dopravnej nehode. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí a zistil som, že má našporenú hotovosť 50,- Eur, ktorú je ochotný dobrovoľne vložiť na správcovský účet (súp. zložka č. 2), iný majetok som z jej výpovede nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť exekútor JUDr. K. Líška uviedol, že u povinného majetok nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť Okresný dopravný inšpektorát v Michalovciach uviedol, že úpadca vlastnil vozidlo Renault Megane Classic, ktoré bolo vyradené z evidencie od 21.2.2019. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som nezistil nehnuteľný majetok.

 

Záver

Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok som nezistil, bolo potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

Košice, dňa 23.3.2020

                                                                       Správca JUDr. Michael Medviď