Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2019

(FO) Varga Ladislav (01.04.1978)

Ždiarska 1443, 04012 Košice-Nad jazerom

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.03.2020
Zverejnený v OV č.:
60/2020
Dlžník:
Varga Ladislav IČO 01.04.1978, , Ždiarska 1443 / 16, 04012 Košice-Nad jazerom,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/262/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/262/2019 S1566
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

PONUKOVÉ KONANIE

na odpredaj súpisovej zložky majetku v konkurznom konaní

 

JUDr. Michael Medviď - správca

so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23  Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:  0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

správca konkurznej podstaty úpadcu: 

Ladislav Varga, nar. 01.4.1978, bytom: Ždiarska 1443/16, 040 12  Košice – Nad Jazerom, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Varga – ELSTAV, s miestom podnikania: Ždiarska 1443/16, 040 12  Košice – Nad Jazerom, IČO: 35423625

v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/262/2019

 

vyhlasujem v zmysle §167p ods. 1  zákona č.  7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií

ponukové konanie na odpredaj majetku úpadcu zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2

Mobilný telefón Samsung Galaxy J7, SM-J790F/DS, rok výroby 2017, používaný, 16GB, zlatej farby

Súpisová hodnota: 100,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania do súpisu: 16.09.2019

 

a teda vyzývam záujemcov o nadobudnutie tohto majetku na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:

  1. Prihliada sa len na tie písomné ponuky, ktoré boli doručené správcovi osobne alebo poštou na adresu:  Správca JUDr. Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23  Košice, alebo emailom na medvid@medvid.sk to v lehote 11 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť a na ponuky doručené po lehote sa neprihliada. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email a akú kúpnu cenu záujemca o kúpu súpisovej zložky č. 2 ponúka.
  2. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na správcovský účet IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924 vedený na meno JUDr. Michael Medviď – správca a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Do správy uvedte meno záujemcu ktorý urobil písomnú ponuku.
  3. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky z dôvodu zjavnej neprimeranosti.
  4. V ponukovom konaní nie je stanovená minimálna ponuka a rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

Záujemcovia môžu súpisovú zložku ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350, alebo emailom na medvid@medvid.sk. Foto a info zašlem na požiadanie emailom.

Košice, dňa 23.03.2020                     JUDr. Michael Medviď - správca