Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/117/2019

(FO) Fodorová Jolana (04.10.1971)

Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.03.2020
Zverejnený v OV č.:
60/2020
Dlžník:
Fodorová Jolana IČO 04.10.1971, , Družstvevná 518/1, 93561 Hronovce,
Správca:
, SNP 56, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
29OdK/117/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/117/2019 S1719
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24.07.2019, č. k. 29OdK/117/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku č. 145/2019 pod K065448 dňa 30.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971, bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce  (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 27/2020 pod K012003 dňa 10.02.2020 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Predmetom speňaženia v ponukovom konaní bola súpisová položka pod por. č. 02. ako Predmet speňaženia alebo Položka majetku s por. č. 2., a to:

  • Nehnuteľnosť - zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 02. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 209/2019 pod K094924 dňa 29.10.2019. Doplnenie hodnôt majetku bolo zverejnené v Súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. OV 243/2019  pod K108299 dňa 17.12.2019.

 

Do 1. kola ponukového konania nebola doručená ponuka.

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 38/2020 pod K017611 dňa 25.02.2020. 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Do 2. kola ponukového konania nebola doručená ponuka.

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 50/2020 pod K022866 dňa 12.03.2020 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.  V prebiehajúcom 3. kole ponukového konania bola do kancelárie správcu doručená jedna ponuka. Správca ako víťaznú ponuku 3. kola ponukového konania vyhodnotil ponuku vo výške 70,00 EUR. Víťazný záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil podmienky podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad správcu.

Správca považuje tretie kolo ponukového konania týkajúce sa speňaženia Položky majetku s por. č. 2. za úspešné.

Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania t.j. do 02.04.2020 vrátane.

Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR (do 02.04.2020 vrátane) uhradí správcovi oprávnená osoba cenu dosiahnutú v tomto ponukovom konaní, t.j. 70,00 EUR a majetok z konkurznej podstaty vykúpi, správca písomne oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a predmet speňaženia prevedie do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorá majetok vykúpila.

Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.