Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/21/2020

(FO) Békési Ján (26.06.1967)

Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.03.2020
Zverejnený v OV č.:
60/2020
Dlžník:
Békési Ján IČO 26.06.1967, , Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove,
Správca:
, SNP 56, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
28OdK/21/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/21/2020 S1719
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

 G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca  dlžníka: Ján Békési, nar. 26.06.1967, bytom Zlatná na Ostrove 56 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

 

KOLO: TRETIE

Predmet:

Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:

  • motorové vozidlo – zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 36/2020 pod K016602 dňa 21.02.2020.

Por. č.

Popis hnuteľnej veci

VIN

Rok výroby

Stav opotrebenia podľa informácií od Dlžníka

Súpisová hodnota v €

1.

VOLKSWAGEN

PASSAT

Strieborná metalíza svetlá

WVWZZZ3BZXP132390

1998

Pojazdné; opotrebené; poškodené; porucha motoru a svetlometov nefunkčné centrálne zamykanie, vymenené blatníky a zadné dvere, stav odometra cca 400 000 km

1 500,00 EUR

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)

Druh majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo

Podstata: všeobecná

Dôvod zápisu: zistené na základe súčinnosti od Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Komárne; uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu

Lehota: lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane. Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.

Spôsob uplatnenia záväznej ponuky: Doručenie podpísanej záväznej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu  G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Záväzná ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE 28OdK/21/2020“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 28OdK/21/2020. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk.

Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 28212020.

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady spojené s nadobudnutím hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca