Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
26.03.2020
Zverejnený v OV č.:
60/2020
Dlžník:
Hrášek Vladimír IČO 13.11.1952, , M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1252/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1252/2019 S1925
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka:  Vladimír Hrášek, nar. 13.11.1952, bytom M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Hrášek, s miestom podnikania Chemická 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 32 135 777, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 23.03.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

 

V Banskej Bystrici, dňa 23.03.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca