(PO) R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze", IČO 31581561

Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.03.2020
Zverejnený v OV č.:
60/2020
Dlžník/Úpadca:
R.S.K. spol. s.r.o. "v konkurze" IČO 31581561, , Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
1K/29/2006
Spisová značka správcu:
1K/29/2006 S1933
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: R.S.K. spol. s.r.o. "v konkurze", Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:30 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 100 253, e-mailom: skp.turcakova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca