Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.03.2020
Zverejnený v OV č.:
61/2020
Dlžník:
Ondrejková Terézia IČO 08.09.1968, , MDŽ 1883/52 1883/52, 94201 Šurany,
Správca:
Ing. Rudolf Ivan , Štefánikova 4, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/275/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/275/2019 S1453
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

V konkurznej veci vedenej proti úpadcovi

spisová značka súdneho spisu                                                   : 23OdK/275/2019

spisová značka správcovského spisu                                      : 23OdK/275/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)            : Terézia Ondrejková, MDŽ 1883/52, 942 01  Šurany

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)                                      : 08.09.1968

 

 

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

 

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

 

S úctou

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              .................................................................

                                                                                                             Ing. Rudolf Ivan

                                                                                                             Správca konkurznej podstaty