Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/11/2020

(FO) Molnár Peter (28.09.1976)

Nitra , 94901 Nitra

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník:
Peter Molnár IČO 28.09.1976, , Nitra bez orient./súp. č., 949 01 Nitra,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/11/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/11/2020 S1676
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca dlžníka Peter Molnár, nar. 28.09.1976, bytom  949 01 Nitra (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 25.03.2020

JUDr. Marián Dobiš, správca