(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74 / 0, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Mgr. Ľubica Gregušková , Levočská 866, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1720
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznam o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa  064 01, IČO:50 995 707  .

Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1720 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa  064 01, IČO:50 995 707   (ďalej len „Úpadca“) v nadväznosti na oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č.   40/2020 pod značkou záznamu K018729  dňa 27.02.2020, prostredníctvom ktorého Správca zvolal prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň  09.04.2020 o 10:00 hod. na adrese: BUSINESS CENTER POPRAD, Karpatská 3256 / 15, 058 01 Poprad - zasadacia miestnosť č.120, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že zvolanú prvú schôdzu veriteľov ruší s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19, vyhlásenú mimoriadnu situáciu vládou SR, prijaté preventívno-bezpečnostné opatrenia  a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané Opatrenie  č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020,  ktorým bolo nariadené opatrenie spočívajúce v zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nový termín konania prvej schôdze veriteľov bude zo strany Správcu oznámený účastníkom konkurzného konania prostredníctvom oznamu zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR.

 

Mgr. Ľubica Gregušková, správca