Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/31/2020

(FO) Bartošová Mária (13.12.1958)

Ciglianska cesta 2642/8C , 97101 Prievidza I - Staré mesto

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník:
Mária Bartošová IČO 13.12.1958, , Prievidza 0, 971 01 Prievidza,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/31/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/31/2020 S445
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

 

     Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu  ohľadne zisťovania majetku dlžníka a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa  16.03.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

      Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Bartošová, nar. 13.12.1958,  trvale bytom 971 01 Prievidza, uznesením  Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/31/2020 zo dňa 30.01.2020 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.

     Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Mária Bartošová, nar. 13.12.1958,  trvale bytom 971 01 Prievidza,   sp. zn.40dK/31/2020 zrušuje.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca