Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/178/2019

(FO) Rák Viktória (15.03.1981)

Letná ul. 88, 94501 Komárno

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník:
Rák Viktória IČO 15.03.1981, , Letná ul. 88 / 18, 94501 Komárno,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 4657/2A, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
27OdK/178/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/178/2019 S1567
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka (úpadcu): Mgr. art. Viktória Rák, nar. 15.03.1981, bytom Chotín č. 263 týmto oznamuje:

  • v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 17.12.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca