Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník:
Čampišová Iveta, Ing. IČO 27.02.1958, , Lúčna 629/1, 94901 Nitra - Chrenová,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 4657/2A, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/198/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/198/2019 S1567
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:

Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:

Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 13.09.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu Ing. Iveta Čampišová, nar. 27.02.1958, bytom Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 182/2019 dňa 20.09.2019.

S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). 

Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že  k o n k u r z  vyhlásený na majetok dlžníka:  Ing. Iveta Čampišová, nar. 27.02.1958, bytom Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová, sa  k o n č í  a  týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567