Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.03.2020
Zverejnený v OV č.:
62/2020
Dlžník:
Čampišová Iveta, Ing. IČO 27.02.1958, , Lúčna 629/1, 94901 Nitra - Chrenová,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 4657/2A, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/198/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/198/2019 S1567
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka (úpadcu): Ing. Iveta Čampišová týmto oznamuje:

  • v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 20.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca