Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1091/2019

(FO) Didiáš Tibor (06.07.1971)

Na Hrbe 4294, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
31.03.2020
Zverejnený v OV č.:
63/2020
Dlžník:
Tibor Didiáš IČO 06.07.1971, , Na Hrbe 4294/20, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Trhová 1, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/1091/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1091/2019 S1948
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Tibor Didiáš, nar. 6.7.1971, trvale bytom Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 174 817 v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.3.2020 bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky a následne bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nezabezpečená pohľadávka veriteľa:

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105 v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 294,55 Eur.

MS Insolvency, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie