(PO) Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, IČO 31715656

Nábrežná 9, 08001 Prešov

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.03.2020
Zverejnený v OV č.:
63/2020
Krajský súd v Košiciach
1K/65/2000, Penzión**ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, IČO: 31715656, Nábrežná č.9, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                   

 

                                                                                                  ECLI:SK:KSKE:2020:7000898101.8

                                                                                                                             Sp. zn.:1K/65/2000 -

                                                                                                                                 IČS: 7000898101

                                              

                                                                            UZNESENIE

 

           Krajský  súd  v  Košiciach v konkurznej veci  úpadcu : Penzión**ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, Nábrežná 9, Prešov,  IČO: 31 715 656,  takto

 

                                                                            r o z h o d o l  :

 

           Z r u š u j e   konkurz vyhlásený na majetok úpadcu : Penzión**ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, Nábrežná 9, Prešov,  IČO: 31 715 656.

 

           Z b a v u j e      JUDr. Andreu Havlátovú Rajczyovú, advokátku,  Žižkova 6,  Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V Košiciach dňa 23. marca 2020

 

 

                                                                                                               JUDr. Zdenka Kohútová

                                                                                                                    predsedníčka senátu

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Renáta Sobotková