Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
01.04.2020
Zverejnený v OV č.:
64/2020
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu

 

Správca dlžníka Mária Pinková, rod. Pršová,  nar. 25.2.1962, M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

veriteľa:                    POHOTOVOSŤ, s.r.o.

                                  Pribinova 25, 811 09 Bratislava SR

                                  IČO:  35 807 598

 

Označ. pohľadávky (číslo):                         celková výška:    

  1.                                                               10.802,44 €

     

V Trenčíne, 23.3.2020

JUDr. Darina Válková, správca