Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
01.04.2020
Zverejnený v OV č.:
64/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice ,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa Krajský súd v Bratislave, IČO: 00215759, so sídlom Záhradnícka 10, 81366 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, a to pohľadávka č. 6 s prihlásenou sumou 252,- eur, pohľadávka č. 7 s prihlásenou sumou 59,74 eura a pohľadávka č. 8 s prihlásenou sumou 99,58 eura, ktoré boli prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.