Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/36/2020

(FO) Dodeková Alena (01.01.1983)

Rýnska 168/4 , 94901 Nitra - Diely

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.04.2020
Zverejnený v OV č.:
65/2020
Dlžník:
Alena Dodeková IČO 01.01.1983, , Rýnska 168/4, 94901 Nitra,
Správca:
, Farská 33, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/36/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/36/2020 S1131
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie:   

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Alena Dodeková, nar.: 01.01.1983, bytom Rýnska 168/4, 949 01 Nitra - Diely, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 30OdK/36/2020-19 zo dňa 07.02.2020, zverejnené v OV č. 31/2020 dňa 14.02.2020, v zákonnej 45 dňovej lehote sa neprihlásil veriteľ a majetok dlžníčky nepostačuje na náklady konkurzu.  Na základe uvedeného konštatujeme, že podstata nepokryje náklady konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa  konkurz končí.    

Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 30OdK/36/2020  na dlžníčku:  Alena Dodeková, nar.: 01.01.1983, bytom Rýnska 168/4, 949 01 Nitra - Diely,          z r u š u j e.   Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d,  v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.