Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.04.2020
Zverejnený v OV č.:
66/2020
Dlžník:
Róbert Oláh IČO 15.07.1988, , Stráž 282/1, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/209/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/209/2020 S1169
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Róbert Oláh, nar. 15.07.1988, trvale bytom Stráž 282/1, 960 01 Zvolen; obchodné meno Róbert Oláh, s miestom podnikania Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, IČO: 46 641 700, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.     

Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.

V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“

V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“

V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“

V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.“

V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“

V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal."

V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

 

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania."

V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú."

V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

 

V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca