Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.04.2020
Zverejnený v OV č.:
66/2020
Dlžník:
Róbert Oláh IČO 15.07.1988, , Stráž 282/1, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/209/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/209/2020 S1169
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Róbert Oláh, nar. 15.07.1988, trvale bytom Stráž 282/1, 960 01 Zvolen; obchodné meno Róbert Oláh, s miestom podnikania Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, IČO: 46 641 700, vedenom pod spis. zn. 2OdK/209/2020, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod.

Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

 

V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca