Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.04.2020
Zverejnený v OV č.:
66/2020
Dlžník:
Róbert Oláh IČO 15.07.1988, , Stráž 282/1, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/209/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/209/2020 S1169
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Róbert Oláh, nar. 15.07.1988, trvale bytom Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika; obchodné meno Róbert Oláh, s miestom podnikania Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 46 641 700 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/209/2020 zo dňa 24.03.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 62/2020 zo dňa 30.03.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as trustee of debtor Róbert Oláh, born 15.07.1988, res. Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic; business name Róbert Oláh, place of business Stráž 282/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, registration numer: 46 641 700 our duty is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/209/2020 from 24.03.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 62/2020 from 30.03.2020 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the trustee of the debtor.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court  (§ 167l sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

 

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 31.03.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee