Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2020

(FO) Meliš Miroslav (23.11.1994)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.04.2020
Zverejnený v OV č.:
67/2020
Dlžník:
Miroslav Meliš IČO 23.11.1994, , - -, 951 12 Ivanka pri Nitre,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
23OdK/17/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/17/2020 S 1235
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235 (ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/17/2020-31 zo dňa 24.1.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Meliš, nar. 23.11.1994, bytom 951 12 Ivanka pri Nitre, t.č. 951 03 Čeľadice 424 (ďalej len "dlžník").

Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 1.2.2020 zverejnením v OV 21/2020 dňa 31.1.2020 pod značkou K008961.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý správca speňažil v sume 90 eur, pričom správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Meliš, nar. 23.11.1994, bytom 951 12 Ivanka pri Nitre, t.č. 951 03 Čeľadice 424 zrušuje.

V Leviciach, dňa 2.4.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca  dlžníka