Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
06.04.2020
Zverejnený v OV č.:
67/2020
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 21. 08. 2019 v Obchodnom vestníku 161/2019.

V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, sa končí po splnení rozvrhu výťažku.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Nitra 01. 04. 2020

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.