Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019

(FO) Sterczová Kvetoslava, Mgr. (01.10.1965)

Trieda SNP 12 , 04011 Košice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
08.04.2020
Zverejnený v OV č.:
69/2020
Dlžník:
Sterczová Kvetoslava, Mgr. IČO 01.10.1965, , Trieda SNP 12, 04011 Košice,
Správca:
JUDr. Mária Lányiová , Štefánikova 50, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/631/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/631/2019 S1937
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Mgr. Kvetoslava Sterczová, narodená: 01.10.1965, bytom: Trieda SNP 12, 040 11 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Kvetoslava Sterczová, s miestom podnikania: Trieda SNP 12, 040 11 Košice-Západ, IČO: 45 411 760, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2011, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/631/2019 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamujem, že do Zoznamu pohľadávok boli zapísané tieto pohľadávky doručené po základnej prihlasovacej lehote:

•            Veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Poradové číslo pohľadávky v zozname:  16., Prihlásená suma: 407,16 €

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej istej lehote pripísaný preddavok za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou. Účet, na ktorý je potrebné zložiť preddavok, bol zverejnený v obchodnom vestníku pod príslušnou spisovou značkou.

 

JUDr. Mária Lányiová, správca

SKP dlžníka Mgr. Kvetoslava Sterczová