Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.04.2020
Zverejnený v OV č.:
69/2020
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvín, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/161/2019, týmto oznamuje, že zrušuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 49/2020 zo dňa 11.03.2020 (ďalej len „Ponukové konanie“), a to z nasledovného dôvodu:

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 bol prijatý zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 27.03.2020, v zmysle ktorého je správca v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný.

S ohľadom na túto skutočnosť správca pristúpil k zrušeniu 1. kola Ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka. Opakované 1. kolo Ponukového konania sa uskutoční po 30.04.2020, resp. akonáhle to bude možné.

JUDr. Nikoleta Zajko, správca