Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/175/2020

(FO) Bužová Kvetoslava (13.07.1958)

Hlinné 224 , 09435 Hlinné

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.04.2020
Zverejnený v OV č.:
70/2020
Dlžník:
Kvetoslava Bužová IČO 13.07.1958, , Hlinné 224, 09435 Hlinné,
Správca:
JUDr. Katarína Duláková , Levočská 52/1484, 06401 Stará Ľubovňa,
Spisová značka súdu:
5OdK/175/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/175/2020 S1955
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Kvetoslava Bužová, nar. 13.07.1958, trvale bytom 094 35 Hlinné 224, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Bužová - 175/2020.

 Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

JUDr. Katarína Duláková, správca