(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
14.04.2020
Zverejnený v OV č.:
71/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231 / 0, 06601 Kochanovce,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

ROYAL MEDIA SK, s.r.o.,

so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126

vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

 

Miesto konania: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník

Deň konania: 03.04.2020 (piatok)

Čas konania: 14:25 hod.

Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Mária Domčeková, správca

 

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje veriteľ/zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

 

  1. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
  2. HSW Signall s.r.o.
  3. ČSOB Leasing a.s.                                            

JUDr. Mária Domčeková, správca

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia,

2. Voľba predsedu veriteľského výboru,

3. Záver.

 

1.             Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.

 

2.            Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Hlasovanie:

Za: 3,  Zdržal sa: nikto, Proti: nikto

 

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru –  IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. .

 

3.            Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Prešov  do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 14:40 hod. .

Vo Svidníku, dňa 03.04.2020

................................................................

Predseda veriteľského výboru