Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Krupská Adriana IČO 04.05.1972, , Hlavná 116/37, 07617 Čeľovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
9OdK/14/2020
Spisová značka správcu:
9OdK/14/2020 S1566
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

Odôvodnenie:

Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok vyššie uvedeného úpadcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2020 dňa 24.02.2020. Po vyhlásení konkurzu som zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu a zverejnil číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok.

 

VERITELIA

 

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili do konkurzu pohľadávky nasledovní veritelia:

ČSOB Leasing, a.s. v celkovej výške 12.405,27 Eur

Veronika Rusnáková v celkovej výške 8773,57 Eur

Slovenská konsolidačná, a.s. v celkovej výške 100,- Eur

Daňový úrad Košice, a.s. v celkovej výške 60,- Eur

Union zdravotná poisťovňa a.s. v celkovej výške 5975,04 Eur

Home Credit Slovakia, a.s. v celkovej výške 2.155,58 Eur

Sociálna poisťovňa, a.s. v celkovej výške 9585,92 Eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v celkovej výške 117,66 Eur

 

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.  Prihlášky boli nahrané aj do registra úpadcov.

 

Základné lehota na prihlasovanie uplynula dňa 10.04.2020.

 

V dodatočnej lehote až do zrušenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiaden veriteľ.

 

MAJETOK

Do súpisu majetku som zapísal jednu súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1

Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.

Súpisová hodnota: 500,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 28.02.2020

 

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur

 

NÁKLADY KONKURZU

 

Náklady konkurzu boli 593,50 Eur a pozostávali z paušálnej odmeny správcu za vedenie konkurzného konania 500,- Eur, paušálnej odmeny na kanceláriu 30,- Eur mesačne v mesiacoch február až apríl 2020 spolu 90,- Eur a poštovného 9,35 Eur

 

ŠETRENIA MAJETKU

V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že vlastní spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na nehnuteľnostiach a to rodinný dom na LV č. 400 v k.ú. Čeľovce a pozemky v k.ú. Čeľovce na LV č. 400 zastavaná plocha a 801 záhrada (ďalej len založené nehnuteľnosti) a že vlastní tri bankové účty všetky z mínusový zostatkom. Uviedla, že na založených nehnuteľnostiach viazne záložné právo v prospech záložného veriteľa ČSOB, a.s. do výšky zabezpečenej sumy 37.725,- Eur a aktuálne prebieha dražba domu. Tiež že si uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na uvedenú nehnuteľnosť. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorú dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neviedol žiadny majetok.

Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí, ale ani z jej výpovede som nezistil ďalší majetok.

            Na moju žiadosť o súčinnosť zabezpečený veriteľ ČSOB, a.s. oznámil, že výška zabezpečenej pohľadávky na vyššie uvedených založených nehnuteľnostiach je 34.500,- Eur. Na moju žiadosť o súčinnosť Dražobná spoločnosť, a.s. doručila znalecký posudok č. 37/2020 od znalca Ing. Miroslav Vaško, ktorým boli založené nehnuteľnosti ohodnotené na sumu 42.400,- Eur a oznámila, že náklady dražby po druhom kole dražby sú 2200,- Eur s DPh, onedlho pristúpia k tretiemu kolu dražby. Podľa mojich výpočtov, ak od 42.400,- Eur odpočítam zabezpečenú sumu 34.500,- Eur, zostane suma 7900,- Eur a ak od nej odpočítam nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v prospech úpadcu 5000,- Eur (½ z 10.000,- Eur), zostane mi 2900,- Eur. Predpokladám, že náklady dražby aj s odmenou dražobníka budú po treťom kole dražby niekde okolo 4.000,- Eur, čo znamená, že nie je možné predpokladať, aby po vydražení nehnuteľnosti bol výťažok v takom rozsahu, aby zostalo z neho aj pre nezabezpečených veriteľov a s takou pohľadávkou nemožno rátať. Podľa môjho názoru nemožno rátať s vyšším výťažkom pri vydražení ako za cenu podľa znaleckého posudku a neoplatí sa čakať na realizáciu tretieho kola dražby, keďže pre aktuálny hospodársky kolaps pre ochorenie COVID 19 je predpoklad, že ceny nehnuteľnosti všeobecne klesnú aj o 20-30%. Navyše ani aktuálne nie je možné vykonávať dražby do 30.04.2020, preto konkurz ukončujem.

            Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Marianna Vargová oznámila, že počas vedenia exekúcie na majetok úpadcu nezistila majetok, ktorý by mohla zexekvovať. Na moju žiadosť o súčinnosť Okresný dopravný inšpektorát oznámil, že úpadca nie je evidovaná ako držiteľ vozidla. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som iný nehnuteľný majetok ako ten, ktorý úpadca uviedol v zozname majetku nezistil.

 

ZÁVER

Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok som nezistil, bolo potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

Košice, dňa 11.04.2020, 

                                                                       Správca JUDr. Michael Medviď