Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Krupská Adriana IČO 04.05.1972, , Hlavná 116/37, 07617 Čeľovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
9OdK/14/2020
Spisová značka správcu:
9OdK/14/2020 S1566
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci vyhotovil som nasledovný

 

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1

Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.

Súpisová hodnota: 500,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 28.02.2020

 

Košice, dňa 28.02.2020, Správca JUDr. Michael Medviď