Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/356/2019

(FO) Kratochvíl Anton (27.05.1969)

Kozia 601, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Anton Kratochvíl IČO 27.05.1969, , Kozia 601 / 9, 81103 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Michal Pohovej , Námestie Slobody 10, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/356/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/356/2019 S1462
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu Ing. Arch. Anton Kratochvíl, nar. 27.05.1969, Kozia 601/9, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/356/2019 v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal nasledovné prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

 

č. v ZP

 

Prihláška č.

Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

 

Obec Štát

Poradie

Istina

Celková prihlásená suma

9

/

7

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

603 481

Primaciálne námestie

1

Bratislava

SR

iná

255,06 €

255,06 €

9

/

8

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

603 481

Primaciálne námestie

1

Bratislava

SR

iná

255,06 €

255,06 €

V Bratislave, dňa 11.04.2020.

JUDr. Michal Pohovej, správca