Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Birdáč Kristián IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
Ing. JUDr. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku  

  

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, ustanovená uznesením Okresného súdu v Nitre, č.k. 32OdK/199/2019 za správcu dlžníkovi Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363 v zmysle ust. §167u zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.

 

 V Nových Zámkoch, dňa 9.4.2020

 

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca