Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2020

(FO) Budiač Lukáš (25.03.1988)

Mikušovce 289, 01857 Mikušovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Lukáš Budiač IČO 25.03.1988, , Mikušovce 289, 01857 Mikušovce,
Správca:
, Mierové námestie 37, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/167/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/167/2020 S1514
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Lukáš Budiač, nar. 25.3.1988, trvale bytom 018 57 Mikušovce 289 týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598 9553.

V Trenčíne 9.4.2020