Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/168/2020

(FO) Bieliková Eleonóra (03.04.1956)

Kubranská 155/244 , 91101 Trenčín

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.04.2020
Zverejnený v OV č.:
73/2020
Dlžník:
Bieliková Eleonóra IČO 03.04.1956, , Kubranská 155/244, 91101 Trenčín,
Správca:
JUDr. Peter Frajt , M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/168/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/168/2020 S1070
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/168/2020 zo dňa 2.4.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Eleonóra Bieliková, nar. 3.4.1956, trvale bytom Kubranská 155/244, 911 01  Trenčín. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Eleonóra Bieliková, nar. 3.4.1956, trvale bytom Kubranská 155/244, 911 01  Trenčín sp. zn.: 40OdK/168/2020 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.

JUDr. Peter Frajt, správca