Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1091/2019

(FO) Didiáš Tibor (06.07.1971)

Na Hrbe 4294, 97401 Banská Bystrica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.04.2020
Zverejnený v OV č.:
74/2020
Dlžník:
Tibor Didiáš IČO 06.07.1971, , Na Hrbe 4294/20, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Trhová 1, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/1091/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1091/2019 S1948
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Tibor Didiáš, nar. 6.7.1971, trvale bytom Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 174 817 (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

MS Insolvency, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie