Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
17.04.2020
Zverejnený v OV č.:
74/2020
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa: Dlžníka Ľubomíra Síkelová, Bystrická 76/4, Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 8OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, publikované v OV č. 6/2019 dňa 09.01.2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:

Pohľadávka veriteľa: Sociálna poisťovňa v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, doručená dňa 16.03.2020 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 70,10 € - zapísaná dňa 16.03.202 do zoznamu pohľadávok veriteľov.

V Martine, dňa 14.04.2020

JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca