Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/222/2020

(FO) Berky Tibor (28.10.1976)

Cinobaňa 469, 98522 Cinobaňa

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
17.04.2020
Zverejnený v OV č.:
74/2020
Dlžník:
Tibor Berky IČO 28.10.1976, , Cinobaňa 469, 98522 Cinobaňa,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/222/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/222/2020 S1751
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Berky, nar. 28.10.1976, bytom Katarínska Huta 469, 985 22 Cinobaňa, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

V Banskej Bystrici, dňa 14.04.2020

LEGES Recovery k.s., správca