Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
17.04.2020
Zverejnený v OV č.:
74/2020
Dlžník:
Jozef Fedor IČO 26.04.1984, , Krčava 37, 072 51 Krčava,
Správca:
, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/125/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/125/2020 S1240
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca dlžníka Jozef Fedor, nar. 26.04.1984, trvale bytom Krčava 37, 072 51 Krčava podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386 8413.

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.